Декларация за поверителност ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР НЕВЕНА КОКАНОВА ЯМБОЛ
Билети
Билети

Декларация за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Драматичен театър „Невена Коканова“, Ямбол е държавен културен институт със седалище в град Ямбол, Република България и адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ 20, e-mail: info@dt-nevenakokanova.org.

По-долу ще се вписва като Театър, или Администратор.

Декларацията се приема с цел осъществяване дейността на Театъра в качеството му на администратор на лични данни.

Декларацията за поверителност важи за всички лични данни, които се предоставят на Театъра, при преддоговорни, договорни, офертни, или преговорни отношения, при посещаване адреса на управление, сайта или профилите в социалните мрежи.

По отношение на въпроси, свързани със защита на данните, за упражняване на права или за да подаване на оплакване, моля, свържете се с лицето, отговарящо за защита на личните данни от името на Театъра, като изпратите e-mail или писмо на посочения по-горе адрес.

Данни за контакт с лицето, отговарящо за личните данни:

Арт секретар на ДТ „Невена Коканова“, Ямбол

Личните данни са свързани с всяко физическо лице, което може недвусмислено да бъде идентифицирано на база тези данни, по-специално име, адрес, телефонен номер, e-mail адрес. За артистите-изпълнители-осъществяване на запис на лице, тяло и глас. Идентификацията може да се осъществи само чрез съответните данни, или в комбинация с каквато и да е друга информация, която е притежание на Администратора на данни, или за която е вероятно да стане негово притежание.

Театърът събира данни чрез пряк контакт-при водене на преговори, сключване на договори, възлагане на работа или услуга, чрез e-mail, по пощата, като потребители на сайта и профилите в социалните мрежи, при регистрация в онлайн платформата за резервации и продажба на билети, при абониране за бюлетин на театъра и при изпращане на запитване през сайта или профилите на Театъра.

Дейността на Администратора при обработка на личните данни е следствие на вашето съгласие, предоставено им от вас и когато такива дейности по обработката са необходими за изпълнение на договор или с цел да се предприемат стъпки за сключване на договор, както и за отговор на заявка за получаване на услуга или информация.

Събирането и обработването на данни се осъществява за следните цели:

1. За обработка на резервация или онлайн покупка на билет за театрално представление или друго събитие, което се продава в онлайн платформата Entase. Събират се-имена на заявителя, телефон и e-mail. Entase и ДТ „Невена Коканова“, Ямбол НЕ съхраняват номера на банкови карти.

2. За изпращане на новинарски и промоционални бюлетини се събират-име на абоната и e-mail. Във всеки един момент абонатът може да се отпишете от бюлетина на Театъра.

3. За отговор на запитвания чрез формата за контакт в сайта на Театъра се събира-име и e-mail.

4. За сключване на трудов договор се събира-име, ЕГН, номер, дата и място на издаване на документ за самоличност, телефонен номер, e-mail, адрес за контакт, професионална квалификация, трудов стаж, медицинско състояние, документ за съдебно минало и други, изискуеми от действащото в страната законодателство.

5. За сключване на договор се събира-име, ЕГН, номер, дата и място на издаване на документ за самоличност, телефонен номер, e-mail, адрес за контакти, БУЛСТАТ и адрес на управление при юридически лица.

6. За осъществяване на кастинг при подбор на артисти-изпълнители се изискват име, телефонен номер, e-mail и фотографии на участващия.

7. За провеждане на тръжна процедура се събират-име, ЕГН, телефонен номер, e-mail, адрес за контакти.

8. В някои случаи, от съображения за безопасност, за осигуряване на достъп до театралните зали, за предоставяне на отстъпки от цените на билетите или в изпълнение на трудовото и друго законодателство, е наложителна обработката на специални категории лични данни (чувствителни лични данни). Например данни, свързани със здравето-когато имате нужда от специална помощ, когато сте наш служител и сте в болнични или сте под специална закрила по Кодекса на труда. За обработката на чувствителните лични данни е необходимо изрично съгласие. В противен случай е възможно Театърът да не е в състояние да предостави желаната услуга или закрила. Театърът може да използва чувствителни лични данни, когато е необходимо, за да установяване приложимостта на дадени правни претенции или за защита срещу такива, както и в уверение, че се спазват задължителните законови изисквания.

Дейността на Театъра по обработка на лични данни е следствие на съгласие, предоставянето им от вас и когато такива дейности по обработка са необходими за изпълнение на договор или с цел предприемане на стъпки по искане на субекта на данните за сключване на договор. С оглед спецификата на дейността на Театъра се събират и обработват лични данни с цел архивиране на собствената продукция чрез записването й на електронни носители, обявяване до неопределен кръг от лица и територия на имената на артист-изпълнители, на лицата, носещи авторските права за всеки продукт, както и на лицата, участвали при подготовката и представянето на продукта. За целите на съставянето на рекламни материали за Театъра и неговата продукция се използват снимки на артист-изпълнителите, както и разгласяване на техните имена и имената на лицата, участващи в създаването и/или представянето на постановката. Личните данни се обработват само, ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването. Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Театърът има нужда от личните данни, изброени в Декларацията, за да предоставяне на услуги или като страна по договор с вас. Ако не са предоставени необходимите лични данни, Театърът няма да може да ви предостави заявената услуга или да бъде страна по договор с вас. Ако съгласието е оттеглено или не е предоставено такова за ползване на чувствителните данни, упоменати по-горе, е възможно Театърът да не може да предостави всички или част от услугите, които са заявени, както и съобразяване с изискванията на трудовото, социалното законодателство или други нормативни изисквания.

Театърът обработва личните данни за период в зависимост от целите, изложени в тази Декларация за личните данни или за ограничения период от време, описан в съответните закони. Театърът не съхранява лични ви данни по-дълго, отколкото е необходимо. Те се обработва за период на минимална продължителност съгласно целите на обработката и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа на ограничение на съхранението:

Обработването на данни на дете е законосъобразно при следните условия:

Театърът не носи отговорност при интернет регистрация от лице, чиято възраст не може да се удостовери по друг начин, освен чрез декларирането й от самото лице-потребител.

Ако Театърът иска да използва личните ви данни за нови цели, които не са посочени в Декларацията за поверителност, ще бъде предоставена нова Декларация, в която са посочени всички условия, свързани с новото обработване преди същото да влезе в сила. При необходимост, ще бъде поискано допълнително съгласие преди да започване на дейност по новото обработване на данни.

Съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, вие имате възможност да реализирате всички права, регулирани в Регламента и в националното ни законодателство, включително:

  1. Право на коригиране на неточни лични данни, свързани с вас. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат допълнени, включително чрез добавяне на декларация;

  2. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“), като поискате от Администратора да заличи свързаните с вас лични данни.

Когато Театърът е направил личните данни обществено достояние и е задължен съгласно Регламента да ги заличи, като отчита наличната технология и разходите по изпълнението, предприема разумни стъпки, включително и технически мерки, за да уведоми Администраторите, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал заличаване от тези Администратори на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни.

Личните данни не се заличават, доколкото обработването е необходимо:

Имате право да изискате от Театъра ограничаване обработването на данните ви, когато:

Имате право на преносимост на личните данни, като получите личните данни, които ви засягат и които са предоставени на Театъра и имате право да прехвърлите тези данни на друг Администратор без възпрепятстване от Администратора, на когото личните данни са предоставени при положение, че това предоставяне е технически изпълнимо.

Имате право на възражение по всяко време относно обработване на лични данни, отнасящи се до вас, което можете да адресирате до Театъра.

Имате право да оттеглите съгласието си и да подадете оплакване до надзорните органи.

За реализиране на горните права вие имате следните възможности:

Когато обработването на вашите лични данни се основава на ваше съгласие, можете да оттеглите това съгласие по всяко време, без да давате причина, без да се начисляват такси. Оттеглянето на съгласието не засяга правото за обработване на данни, които Театърът е получил чрез ваше съгласие, дадено преди оттеглянето. Ако оттеглите вашето съгласие за обработване на личните ви данни е възможно Театърът да не е в състояние да ви предостави заявените от вас услуги, да остане страна по договор с вас или да спазва трудовото или осигурително законодателство. Всички права можете да реализирате във всеки един момент, а Театърът ще ви предостави информация относно действията, предприети във връзка с искане по реализиране на правата ви, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ако това се случи, Театърът ще ви информира за всяко такова удължаване до един месец от получаване на искането , като посочи причините за забавянето. Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Ако смятате, че вашите права във връзка с личните данни са били нарушени, можете да се свържете с органите по защита на данните и да подадете жалба.

Театърът изпълнява задълженията си съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни като съхранява актуализирани лични данни, унищожава ги по безопасен начин, не събира или задържа прекомерно големи количества данни, защитава личните данни от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп и оповестяване и като гарантира, че са предприети подходящите технически мерки за защита на личните данни.

Театърът има право, с цел защита на своите права и интереси да споделя личните ви данни с трети страни, например, правни кантори, съдилища и други органи. Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Министерства и други), банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения, куриерски фирми и пощенски оператори-за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на лични данни с правителствени органи, власти и други правоприлагащи органи, правителствени служби, полицията и регулаторните власти, при поискване от тяхна страна и само когато се изисква от приложимото законодателство или с цел защита на правата на Театъра или безопасността на клиенти, персонал и имущество на Театъра.

Театърът наема конкретни трети лица, които предоставят помощ при извършване на дейността ни. Такива трети лица предоставят услуги за обработване на плащания, IT поддръжка, правни услуги и други, необходими за реализация на дейността.

Театърът ви информира, че Регламентът въвежда ограничения на вашите права и нашите задължения при приемането на законодателна мярка, когато подобно ограничение е съобразено със същността на основните права и свободи и представлява необходима и пропорционална мярка в едно демократично общество с цел да се гарантира: националната сигурност, отбраната, обществената сигурност, предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложени наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществената сигурност, други важни цели от широк обществен интерес за Съюза или за държава-членка, и по-специално важен икономически или финансов интерес на Съюза или държава -членка, включително паричните, бюджетните и данъчните въпроси, общественото здраве и социалната сигурност, защита на независимостта на съдебната власт и съдебните производства, предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на нарушения на етичните кодекси при регламентираните професии, функция по наблюдението, проверката или регламентирането, свързана, дори само понякога, с упражняването на официални правомощия в случаите, посочени в Регламента, защита на субекта на данните или на правата и свободите на други лица, изпълнението по граждански искове.

В случай, че Театърът промени настоящата Декларация за поверителност, ще бъде публикувана новата версия на сайта на Театъра.

Ако смятате, че са нарушени вашите права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни като надзорен орган на територията на Република България.

Без да се засягат които и да било налични административни или несъдебни средства за защита, включително и правото на подаване на жалба до надзорен орган, всеки субект има право на ефективна съдебна защита, когато смята, че правата му са били нарушени в резултат на обработване на личните му данни, което не е в съответствие с Регламента. В този случай производството е пред компетентния съд в град Ямбол.

Всяко физическо или юридическо лице има право на съдебна защита срещу отнасящото се до него решение на надзорния орган, което е със задължителен характер или при неполучаване на отговор по жалба до три месеца от подаването й.

Театърът не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации, не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е на лице законово основание за получаване на данните или данните не са общо достъпни поради включването им в публичен регистър.

С вътрешни правила на Драматичен театър „Невена Коканова“, Ямбол относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, приети със Заповед 75/20.10.2020 г. на Директора, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данни).

ПартньориПартньори

НАЦИОНАЛЕН ФОНД Художествена Галерия Жорж Папазов Регионален исторически музей Ямбол Птицекланица