Общи условия за закупуване на билети ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР НЕВЕНА КОКАНОВА ЯМБОЛ
Билети
Билети

Общи условия за закупуване на билети

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ТАЛОНИ С ФИСКАЛЕН БОН ОТ КАСАТА НА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „НЕВЕНА КОКАНОВА“, ЯМБОЛ

Талоните с фискален бон (за по-кратко БИЛЕТИ) за представления играни на сцените на ДТ „Невена Коканова“, Ямбол, могат да бъдат закупени на каса или онлайн.

1. Покупката на билет от ДТ „Невена Коканова“, Ямбол осигурява на билетопритежателя правото да бъде зрител на представеното от ДТ „Невена Коканова“, Ямбол или гостуващо на сцената на театъра сценично произведение, за което се отнася билета. С извършването на покупката купувачът приема общите условия за обвързващи между страните-Театър и купувач, като се смята, че е сключил договор с ДТ „Невена Коканова“, Ямбол при тези Общи условия.

2. Билетът съдържа следната информация-име на постановката, дата и начален час на представлението, цена на билета, избраните от зрителя ред и място в залата.

3. Всички представления се провеждат в залите на Театъра на адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ 20-зала на НЧ „Съгласие-1862“ (пролетно-летен сезон) или на адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ 7-зала на община Ямбол (есенно-зимен сезон), освен ако изрично не е обявено в рекламните материали и върху билетите друго място на провеждане на представлението.

4. Билетопритежателят е длъжен да провери данните, изписани върху билета, преди напускане на билетна каса.

5. След извършване на покупката на каса или в интернет билетопритежателите нямат право да връщат билети, както и да претендират за възстановяване на платената за същите сума. От момента на покупката рискът от погиване или повреждане на билета е за сметка на билетопритежателя.

6. До 48 часа преди началото на спектакъла, за който са закупени билетите, билетопритежателят може да ги презавери за спектакъл по избор от репертоара на Театъра. При разлика в цената, ако новият билет е:

- с по-ниска цена, Театърът не дължи възстановяване на разликата;

- с по-висока цена, билетопритежателя доплаща разликата.

7. Билетите важат единствено за заглавието и датата, изписани върху тях. Те се представят за проверка преди представлението в оригинал, в цялост и ненарушен външен вид.

8. В случай на сваляне на представление от собствената продукция на Театъра, ДТ „Невена Коканова“, Ямбол се задължава да предостави една от следните възможности на закупилите билети за конкретното представление за срок от две седмици след датата на сваленото представление:

8.1 Възстановяване на пълната сума срещу връщане на билет с ненарушена цялост за сваленото представление;

8.2. Заверка на закупените билети за следващо представление на същия спектакъл в случай, че има налични свободни места, като билетопритежателят няма право да претендира за същите места, за които се отнасят върнатите билети;

8.3. Заверка на закупените билети за друг спектакъл, който е от собствената продукция на Театъра в случай, че има свободни места и цената на билетите е еднаква. При разлика в цената, ако новият билет е на по-ниска цена, Театърът не дължи възстановяване на разликата;

8.4. В случаите на т. 8.2 и т. 8.3 Театърът не гарантира презаверяването на билетите да е за същите места, тъй като е длъжен да се съобрази с наличните свободни места. В случай на презаверка, на билетопритежателя се издава билет с актуалната информация за новото представление;

9. В случай на прекъсване на започнало представление поради непреодолима сила и не по вина на ДТ „Невена Коканова“, Ямбол и/или негови служители, важат условията на чл. 8, т.8.2 и т. 8.3.

10. С продажбата на билет ДТ „Невена Коканова“, Ямбол се задължава да предостави на билетопритежателя представяне на сценичното произведение на датата и в началния час, указани на билета.

11. С покупката на билет, билетопритежателят се задължава да спазва общоприетите норми на поведение в мястото на представяне на сценичното произведение, а именно:

11.1. Да заеме мястото си до обявения начален час, както и навреме за второ действие след антракт, ако има такъв;

11.2. Не се допуска влизане на зрители в залите след началото на представленията, за да не се възпрепятства нормалното им протичане. Театърът не носи отговорност за местата, ако не са заети до обявения начален час;

11.3. Билетопритежателят няма право да изисква възстановяване на средства от закупен билет при положение, че е пристигнал след началото на представлението;

11.4. Да не пуши в сградата на Театъра;

11.5. Да не внася храна и напитки в залите;

11.6. Да не възпрепятства по никакъв начин нормалното провеждане на представлението;

11.7. Да изключи мобилните си телефони по време на представлението;

11.8. Да не използва фотоапарати, видеокамери или други записващи устройства по време на представлението;

11.9. На представленията за възрастни не се допускат деца под 7 години. Ако представлението от програмата на ДТ „Невена Коканова“, Ямбол не е подходящо за лица под определена възраст, това се посочва в рекламните материали на Театъра.

12. Предоставяните от Театъра отстъпки от цените на билетите за пенсионери (за възраст) и учащи става само лично, срещу представяне на документ, удостоверяващ правото на клиента да използва отстъпката.

13. За всяко представление броят на местата за билети с отстъпка е ограничен в определените от Театъра сектори.

14. Отстъпките, предоставяни от ДТ „Невена Коканова“, Ямбол, важат само за собствена продукция на Театъра и изключват съвместните продукции и гостуващи представления.

15. Билетопритежател не може да се позовава на незнание на тези Общи условия, които са публикувани на сайта на Театъра www.dt-nevenakokanova.org

Тези Общи условия важат за всички осъществени покупки на билети, продавани от ДТ „Невена Коканова“, Ямбол и обвързват всяко лице, желаещо да закупи билет от Театъра от момента на покупката. Общите условия могат да се променят едностранно от Театъра, като съответната промяна обвързва закупуването на билети, станали след датата на промяната.

 

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ И СТОКИ

В системата Entase има възможност да бъдат закупени билети за театралните постановки от репертоара и програмата на ДТ „Невена Коканова“, Ямбол. Схемата на залата за всяко представление съдържа конкретна информация за свободните и заети места и техните цени, заглавие, жанр, начален час и продължителност, зала, в която ще се представи всяка постановка.

 

ЦЕНОВА ПОЛИТИКАТА

Цените на билетите за всеки спектакъл са различни и са обозначени по сектори в схемите на залите. Цените са в български лева и са окончателни.

Всички намаления и отстъпки при цените на билетите важат само при покупка от билетната каса на Театъра. При онлайн продажби намаления на цените не се правят, с изключение на посоченото в онлайн платформата Entase.

За препоръки, оплаквания и похвали e-mail: info@dt-nevenakokanova.org.

ПартньориПартньори

НАЦИОНАЛЕН ФОНД Художествена Галерия Жорж Папазов Регионален исторически музей Ямбол Птицекланица